Informace o naší obci

 

Obec Čistěves leží v malebné členité krajině 12 km na severozápad od Hradce Králové nedaleko plánované rychlostní komunikace R35.

 

Nejstarší zmínka o Čistěvsi je v listině krále Přemysla Otakara I. z r.1225,ve které přiděluje Hradci území zvané Vesce a jako náhradu dává majitelům Čistěves.Toto je zároveň nejstarší dochovaný písemný záznam o Hradci (Králové). Naše obec je součástí Mikroregionu obcí památkové zóny 1866.  Dne 3.7.1866 o ni a les Svíb byla svedena klíčová bitva prusko-rakouské války u Hradce Králové. Z této doby pochází mnoho pomníků rozesetých v celém katastru obce, nichž nejznámější je pomník myslivce na okraji lesa Svíb, kudy prochází naučná stezka.

SDH

Naše SDH bylo poprvé založeno nejpravděpodobněji  L.P. 1893 !!! Naposledy roku 2009. V současné době má 30 více či méně aktivních členů. Disponujeme funkční stříkačkou PS8 a od r.2012  také PS12 bez úprav.Od r. 2012 se zúčastňujeme soutěží v požárním útoku (příp.štafetě). První úspěchy se dostavily poměrně záhy. Na prvních dvou soutěžích obsadily ženy 4., resp.3. místo.Muži nejprve desáté,další soutěž už jsme vyhráli !!! Kromě sportovní činnosti nejvíce času věnujeme organizování společenských akcí nejen pro občany obce. Hlavně co se týká akcí pro děti, spolupracujeme s Obecním úřadem Čistěves.

Daší historii můžete on-line sledovat např. také na FB ( SDH Čistěves ).

    

     Fotka

Historie SDH

Za první dobrovolný hasičský spolek na území Rakousko-Uherska a tedy i Česka bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

 V Česku dobrovolné hasičské sbory zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Provozuje vlastní web a od roku 1989 vydává čtrnáctideník Hasičské noviny.

Sdružení hasičů ČMS spolupracuje s Folklorním sdružením České republiky, v únoru 2001 spolu tato sdružení uzavřela smlouvy, které je zavazují navzájem propagovat a podporovat svoje akce.

V červnu 2006 sdružení uzavřelo smlouvu s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava o spolupráci v odborné a studijní oblasti, například zadávání témat diplomových prací a exkurze.

SH ČMS provozuje i dvě školy:

Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech u Dvora Králové nad Labem

Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích u Opavy

Pod patronací SH ČMS je také Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, což je hasičské muzeum (oproti tomu Hasičské muzeum v Ostravě je zřízeno městem Ostravou a za výrazného přispění pracovníků magistrátní požární inspekce).

Sbory dobrovolných hasičů v Čechách zastřešuje Česká hasičská jednota, sbory na Moravě včetně moravského Slezska Moravská hasičská jednota. Avšak není dáno že sbor musí být zaregistrován ať už v České či Moravské hasičské jednotě. Tato sdružení jsou samostatná ačkoli hasiči z těchto sdružení i jejich činnost se nijak neliší od hasičů se Sdružení hasičů ČMS

Historie dobrovolných hasičských sborů

Dobrovolné hasičské sbory v Čechách začaly vznikat od roku 1854, během dalších dvaceti let jich už bylo 107. Za první dobrovolný hasičský spolek na území Rakouska-Uherska, a tedy i Česka, bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. V Praze byla první řádná požární záloha ustavena v roce 1821. Jejími členy byli řemeslníci znalí práce s ohněm. Sídlili ve staroměstském obecním dvoře v nynější ulici U Obecního dvora. K podstatné změně pražské požární ochrany došlo v roce 1853. Tehdy městská rada rozhodla, že úklid Malé Strany vezme do vlastní režie, a uložila okresnímu dozorci Aloisi Pastovi, aby obstaral 30 mužů, z nichž mělo být osm vycvičeno speciálně pro hasičské práce. Ti také byli základem prvního placeného hasičského sboru v českých zemích, který 11. června 1881 zasahoval u požáru Národního divadla. Původně měl tento sbor stanoviště v malostranském obecním dvoře v dnešní ulici Letenské. O rok později (1854) už ale čítal 68 mužů, jimž velel hasební mistr Václav Soukup. Část sboru sídlila ve staroměstském obecním dvoře, kde vznikla Ústřední hasičská stanice, a druhá část sboru na pobočné stanici v Letenské.